De agrarische koploper

Subsidie vanaf € 100.000 tot € 500.000 is beschikbaar voor de (samenwerkende) landbouworganisatie die investeert in het ontwikkelen, demonstreren of uitrollen van innovaties die leiden tot verduurzaming in de breedste zin van het woord.

Landbouw is een zeer belangrijke sector in Nederland en in Noord-Holland. Vele innovaties zijn in ontwikkeling of reeds uitontwikkeld die leiden tot een meer effectieve, gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Zowel de ‘early adaptors’ (de eerste bedrijven die innovaties implementeren) als de ‘early majority’ (de eerste grote groep bedrijven die innovaties doorvoert) worden gestimuleerd middels subsidies. Provincie Noord-Holland stelt een kleine € 5 miljoen beschikbaar, bestaande uit 50% ELFPO middelen en 50% cofinanciering van de Provincie, voor landbouwbedrijven die fysieke investeringen gaan doen in innovaties. Er zijn twee deelregelingen

⇒ Investeren in het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector.
⇒ Investeren in een brede uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Projecten die in aanmerking komen voor één van de bovenstaande deelregelingen hebben betrekking op ten minste één van de volgende thema’s:

  1. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaardecreatie;
  2. beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
  3. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);
  4. klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);
  5. klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);
  6. verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  7. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

De subsidie kan aangevraagd worden t/m 28 februari voor organisaties gevestigd in Noord-Holland.

Heeft u een innovatief idee of bent u elders gevestigd? Neem dan contact op om uw specifieke subsidiemogelijkheden te bespreken.