Innoveren MIT subsidie

MKB’ers worden gestimuleerd in hun ontwikkelingsprojecten met MIT-subsidie

 

Op 17 april zal het populaire subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) weer van start gaan. De MIT-subsidie sluit zeer goed aan bij de innovatie-ambities van MKB’ers en is zodoende zeer populair. Een succesvolle subsidieaanvraag dient daarom goed voorbereid te worden.

Dit jaar wordt er circa € 55 miljoen beschikbaar gesteld voor MKB’ers die nieuwe producten, processen, programmatuur of diensten willen en/of gaan ontwikkelen. Een project moet bijdragen aan het versterken van één of meerdere Nederlandse topsectoren. Dit zijn sectoren waar Nederland in excelleert op internationaal niveau. De topsectoren zijn: Agri & Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Energie, Chemie en Biobased Economy, Life Science & Health (LSH), High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Water, Creatieve Industrie en Logistiek.

Update: De grootste verandering in dit subsidieprogramma ten opzichte van vorig jaar is dat het instrument innovatieadviestraject is komen te vervallen. Hierdoor is er meer budget beschikbaar voor de populaire variant haalbaarheidsstudies. Verder is het maximale subsidiebedrag voor R&D-samenwerkingsprojecten in alle regio’s verhoogd van € 200.000 naar € 350.000.

Dit subsidieprogramma biedt verschillende instrumenten voor MKB-ondernemers:

Haalbaarheidsstudies

Als ondernemer ziet u kansen en mogelijkheden, ook voor nog te ontwikkelen innovaties. Voordat u aan een omvangrijk R&D-traject begint, gaat u eerst onderzoeken of uw beoogde innovatie technisch haalbaar en commercieel interessant is. Een dergelijk onderzoek bestaat uit literatuurstudie, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologieën en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyses. Daarnaast komen ook industrieel onderzoek en/of technische ontwikkelingsactiviteiten in aanmerking. Het zwaartepunt ligt echt op het uitvoeren van een deskresearch (ten minste 60% van het project).

Subsidie bedraagt max. € 25.000

Kennisvoucher

Voor uw ontwikkelingsproject mist u (wetenschappelijke) kennis van een bepaald onderdeel. Om uw kennisvraag toch beantwoord te krijgen, kunt u deze voorleggen aan een kennisinstelling zoals een universiteit, of een technisch- of wetenschappelijk onderzoeksbureau of laboratorium. De kosten hiervoor kunnen ten dele gedekt worden door de kennisvoucher.

Subsidie bedraagt max. € 3.750

R&D-samenwerkingsprojecten

Tussen 2 juli en 6 september kunt u een subsidieaanvraag indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten. Dit betreft projecten voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten, processen of programmatuur. De werkzaamheden die gesubsidieerd worden zijn:

  • industrieel onderzoek: dit is toegepast technisch onderzoek waarbij wordt onderzocht welke techniek op welke manier geschikt is voor het realiseren van de innovatie.
  • experimentele ontwikkeling: het ontwikkelen van een product, proces of programmatuur tot het moment dat de werking ervan is aangetoond in een operationele omgeving.

Deze werkzaamheden worden voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee Nederlandse MKB’ers. Ook andere partners, zoals kennisinstellingen of groot-bedrijven kunnen deelnemen in een consortium, net zoals andere Europese partners. Zij krijgen echter geen subsidie vanuit het MIT-programma, maar mogelijk wel via andere subsidieregelingen. Neem hiervoor contact met ons op.

Subsidie bedraagt max. € 350.000

Indienen

Aanvragen voor haalbaarheidsstudies en kennisvoucher kunnen vanaf 17 april worden ingediend. Deze aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Om subsidie verstrekt te kunnen krijgen moet uw aanvraag op de openingsdatum (17 april) ingediend worden. Op de openingsdatum worden namelijk al meer aanvragen ingediend dan dat er beschikbaar budget is.

De R&D-projecten kunnen vanaf 2 juli 2017 t/m 6 september worden ingediend. Deze aanvragen worden beoordeeld op basis van een tender-principe. Dit houdt in dat alle projecten gerangschikt worden op basis van kwaliteit en het beste project als eerst gefinancierd wordt.

Meer informatie

Wilt u strategisch subsidieadvies en een kansrijke subsidieaanvraag indienen voor het MIT-programma? Wij gaan er graag met u over in gesprek en stellen samen met u en uw eventuele partner een goede subsidieaanvraag op. Neem voor een oriënterend gesprek contact met ons op.