Voorschot praktijkleren

Voorschot praktijkleren

In juni 2020 kan een voorschot worden gevraagd voor de subsidieregeling praktijkleren voor praktijkleerplaatsen in het MBO.

Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Hoogte voorschotbedrag

De hoogte van het voorschotbedrag wordt berekend aan de hand van het aantal weken dat voor de betreffende praktijkleerplaats reeds begeleiding heeft plaatsgevonden in de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 maart 2020. Dit aantal weken wordt vervolgens vermenigvuldigd met € 42,50 en als voorschot uitgekeerd.

Normaliter wordt uitgegaan van het aantal weken dat daadwerkelijk praktijk onderwijs is gevolgd. Voor de subsidie 2020 tellen ook de weken mee waarin door het coronavirus of de maatregelen ter bestrijding van het virus geen praktijkonderwijs heeft plaatsgevonden.

Definitieve aanvraag

Het voorschot wordt echter verleend op voorwaarde dat aan de werkgever in 2020 subsidie wordt toegekend. In de periode 1 juli 2020 – 16 september 2020 dient een definitieve aanvraag te worden ingediend. Als geen definitieve aanvraag wordt ingediend of de definitieve aanvraag wordt afgewezen, moet het voorschot worden terugbetaald.