React EU Fund

React EU fonds

Er is een nieuw fonds opgericht, genaamd REACT EU, die extra geld verstrekt aan de EFRO-programma’s. Met dit geld zal een extra boost aan de economie worden gegeven die in het kader van de coronacrisis het zwaar te verduren heeft.

Het gaat om € 55 miljard die verdeeld zal worden over de programma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Er zijn 4 regio’s gedefinieerd, te weten Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Oost (Overijssel, Gelderland), Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland), en West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland).

Om het geld snel beschikbaar te stellen, komen de middelen terecht bij het programma van 2014-2020. De eerste aanvraagrondes worden begin 2021 verwacht.

Het doel van de EFRO-programma’s is het stimuleren van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, het vergroten van de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en het aanjagen van investeringen in energiebesparing. Projecten ontvangen 40%-50% subsidie van de totale subsidiabele kosten

Er wordt gezocht naar consortia bestaande uit MKB’ers en onderwijs- en kennisinstellingen en eventueel grootbedrijven. De volgende pijlers zijn opgesteld:

Innovatie bij het MKB

  • Stimuleren van de ontwikkeling van vermarktbare producten en diensten (valorisatie)
  • De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB’ers te bevorderen.
  • De weg naar dit kapitaal te vereenvoudigen en te verbeteren.

Koolstofarme economie

  • Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in het gebied van Kansen voor West II.
  • Het verkleinen van het energieverbruik in de bebouwde omgeving

Bevorderen van werkgelegenheid, ondersteunen arbeidsmobiliteit en arbeidspotentieel.

  • De mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen

Bevorderen van sociaal insluiting en bestrijding van armoede met verbeteren van het vestigingsklimaat.

  • Het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties vergroten
  • Opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie

Geïnspireerd?

Heeft u een idee voor een innovatief project? Wij denken graag met u mee over de meest kansrijke manier om uw subsidieaanvraag op te stellen.