Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Op 25 mei jl. is de AVG/GDPR in werking getreden en bieden ook wij openheid over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, gebruiken en bewaren.

Nova Connect bewaart enkele persoonsgegevens van u omdat we graag een goede samenwerkingsrelatie met u opbouwen. Deze persoonsgegevens ontvangen wij alleen als u die zelf en vrijwillig aan ons overhandigt. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een succesvolle subsidieaanvraag worden door ons opgevraagd, gebruikt en bewaard. Dit is voor ons dan ook de enige reden om uw gegevens op te vragen en te bewaren, andere doeleinden zoals doorverkoop aan derden hebben wij niet.

Onderstaand onze officiële privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nova Connect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij ontvangen dus geen persoonsgegevens via cookies of andere trackers en tracers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nova Connect verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien noodzakelijk voor een subsidietoekenning:

  • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nova Connect verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om onze subsidiedienstverlening uit te kunnen voeren en voor u subsidie binnen te kunnen halen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nova Connect neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nova Connect) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nova Connect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 7 jaar, conform het belastingstramien, met als reden dat een groot deel van onze subsidieaanvragen fiscaal van aard zijn. Tevens verplichten subsidieverstrekkers een subsidieontvanger doorgaans eenzelfde bewaartermijn van project- of investeringsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nova Connect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden zodoende alleen gedeeld met subsidieverstrekkende overheidsinstanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nova Connect gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nova Connect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar subsidie@novaconnect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Nova Connect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Nova Connect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via subsidie@novaconnect.nl

Deel uw mening

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Wij horen het graag van u.

Neem contact met ons op